Kursy

Archetyp Ojca reprezentuje Boską Męskość w każdym z nas. Symbolizuje siłę, witalność i świadomość. Na poziomie emocjonalnym emanuje bezwarunkową miłością, empatią i obiektywnym postrzeganiem potrzeb wszystkich zaangażowanych osób. Archetyp Ojca jest źródłem naszej osobistej mocy twórczej. W tej wibracji jesteśmy w stanie sięgnąć do zasad tworzenia, co pozwala nam określić kierunek, który toruje drogę manifestacji nowych pomysłów i innowacji.

Archetyp Matki ucieleśnia esencję Świętej Kobiecości, która mieszka w każdym z nas. Obejmuje cechy opiekuńcze i ochronne, głęboką zdolność do przyjmowania i pielęgnowania miłości oraz naturalną skłonność do empatii, komunikowania się i tworzenia więzi z innymi. Archetyp Matki tworzy pielęgnującą przestrzeń zarówno dla naszego wewnętrznego, jak i zewnętrznego rozwoju, zachęcając do naszego wzrostu. Dostrojeni do tej wibracji wyostrzamy naszą intuicję i otwieramy się na otrzymanie wskazówek i wsparcia od Wszechświata.

Archetyp Dziecka reprezentuje głębokie pragnienie odkrywania i przyjmowania nowych doświadczeń. Napędza go ciekawość i chęć stawiania czoła wyzwaniom. Archetyp Dziecka rozwija się dzięki innowacyjnym pomysłom i toruje drogę do transformacyjnych zmian. W tej wibracji kultywujemy ciekawość, motywację i zaangażowanie w ciągłe uczenie się i nowe doświadczenia, jednocześnie otrzymując wskazówki i opiekę od Archetypów Ojca i Matki.

Man standing infront of upward arrow shaped opening revealing a skyline

Pierwszym krokiem jest zrozumienie sytuacji w której jesteśmy, naszych potrzeb, zewnętrznych interesariuszy i na tej podstawie stworzenie wizji. Moc wizji opiera się na Twojej motywacji oraz koherencji potrzeb twórcy i rynku.

Man standing and writting on pad with other people behind him and graph chart lines overlayed ontop

Na tym warsztacie uczymy się zrozumieć mądrość płynącą z doświadczeń. Na tej podstawie określasz co już umiesz / wiesz / masz, a czego potrzebujesz się nauczyć / znaleźć by realizować swoją wizję. De facto uświadomisz sobie “na czym stoisz”.

Interconnect icons of business concepts with a hand touching one icon

Na tym warsztacie zdefiniujesz formę, jaką przybierze Twój projekt dostrajając się do Archetypu Matki, aby otworzyć się na wsparcie, pielęgnowanie, wzrost, realizację, rozwój i ochronę. Używając swojej wizji jako kompasu, wyciągniesz wnioski z przeszłych doświadczeń, określisz potrzeby rynku i wypracujesz potencjalne rozwiązania. Forma jest niezbędna do przełożenia twojej wizjonerskiej energii na namacalne rezultaty. Stworzysz środowisko sprzyjające rozwojowi osobistemu, projektowemu i zespołowemu, wspierające kreatywność i postęp.

Top down view of table with laptops, tablets and reports with various business icons in the center

Przygotujesz się, by wyjść z projektem na zewnątrz do partnera biznesowego, klienta, zespołu, inwestora. Przez pierwsze Etapy Tworzenia budowałeś fundamenty, formułowałeś projekt uwzględniając trzy aspekty: co będę tworzyć, jakie mam umiejętności i doświadczenia oraz z czym chcę wyjść na rynek, jak to będzie działać i jaki będzie model finansowy. Dzięki dobrze zdefiniowanemu biznesplanowi projektu obejmującej Twój pomysł, zestaw umiejętności, know-how, ramy operacyjne, strategię wejścia na rynek i model finansowy, będziesz gotowy, aby zaprezentować go szerokiemu gronu interesariuszy.

Teacher in classroom with students and display board in background showing diagram of business concepts

Ten etap symbolizuje pojawienie  się Twojego  projektu na zewnątrz, współtwórców gdzie  zaczynasz  prezentować swoje koncepcje potencjalnym współpracownikom, członkom zespołu i inwestorom, klientom. Tutaj zdobędziesz umiejętności, aby naprawdę zainspirować innych do przyłączenia się do twojego przedsięwzięcia, kładąc duży nacisk na bycie autentycznym i charyzmatycznym liderem. Skupisz się na rozwijaniu umiejętności liderskich, poprawie komunikacji i relacjach międzyludzkich w celu określenia ram dla rozwoju współpracy.

Four people sitting around a table with their arm raised in celebration holding hands

Na tym etapie wiesz już, co chcesz  stworzyć,  wiesz  jak  i  z kim.  Wyzwanie  polega  na  tym  by  nie bazować na oczekiwaniach czy wyobrażeniach, ale na zrozumieniu realnych potrzeb, możliwości i ograniczeń naszych, naszego projektu, partnerów, współpracowników i klientów w danym momencie. Na tym etapie pojawia się pojęcie czasu. Musimy uwzględnić, że nie wszystko zadzieje się od razu. W związku z tym uczymy się, jak dokonywać wyborów: co teraz, co później, co ważne, a co mniej ważne i jak to wpływa na harmonogram.

Cut away model of car automatic transmission

Na tym etapie wiesz już, co chcesz  stworzyć, wiesz jak i z kim. Wyzwanie polega na tym by nie bazować na oczekiwaniach czy wyobrażeniach, ale na zrozumieniu realnych potrzeb, możliwości i ograniczeń naszych, naszego projektu, partnerów, współpracowników i klientów w danym momencie. Na tym etapie pojawia się pojęcie czasu. Musimy uwzględnić, że nie wszystko zadzieje się od razu. W związku z tym uczymy się, jak dokonywać wyborów: co teraz, co później, co ważne, a co mniej ważne i jak to wpływa na harmonogram.

Business woman drawing business graphs, charts, and keyword on a wall

Na tym warsztacie integrujesz świadomość tworzenia zbudowaną na bazie prototypu Twojego projektu. Masz teraz zrozumienie jak tworzyć i możliwość żeby z nowej perspektywy popatrzeć na poprzednie projekty. Zrozumiesz, gdzie i jak działał proces tworzenia i jak jego niezrozumienie wpływało na efekt końcowy. Projekt wymaga ponownej oceny i rekonfiguracji na każdym poziomie, ponieważ wyniki każdego etapu mają wpływ na kolejne. W kontekście rozwiązywania problemów i rozwoju proces iteracyjny pozwala na elastyczność, uczenie się i udoskonalanie w czasie.

Business reports on a desk overlaid with a semi transparent globe radiating digital signals

Na tym etapie rozszerzamy nasze  zrozumienie  tworzenia  o  doświadczenia  naszych  przodków i naszej historii karmicznej, by zrozumieć jak budować trwałe przedsięwzięcia, nie powielając błędów z przeszłości. Uświadomisz sobie, ak wczorajsze wybory kształtują dzisiaj dzień i jak dzisiejsze działania mogą kształtować jutro. Z szerszej perspektywy popatrzysz na swoich klientów oraz gotowość rynku na przyjęcie Twojego produktu lub usługi. Zdefiniujesz brakujące elementy zrozumienia rynku. Ten etap ma charakter strategiczny i koncentruje się na wytyczeniu długoterminowego kursu Twojego projektu lub firmy.

Business man standing on rooftop with hand drawn interconnected gears in the sky

Na tym etapie masz dużo działań  związanych  z wyjściem  na  rynek,  które  potrzebujesz zsynchronizować w czasie. Wiele działań wymaga precyzyjnej koordynacji i dostosowania, aby zapewnić pomyślne wprowadzenie produktu lub usługi na rynek. Nie tylko gotowość produktu i rynku, ale wszystkie elementy infrastruktury wspierającej. Struktura najczęściej rozumiana jest jako fizyczna przestrzeń, hierarchia, układ organizacji. Jest to również struktura naszej świadomości, suma i synergia wszystkich naszych przekonań i metod działania.

Many business people looking a papers and computers standing infornt of large window with cityscape in the background

Na tym etapie będziesz definiować  gotowość Twojego projektu do wprowadzenia na rynek. To czas testu całości Twojego tworzenia, nie tylko produktu, ale również całej infrastruktury koniecznej do wprowadzenia go na rynek. Umożliwi to uzyskanie informacji zwrotnej od wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, czy wszystko działa zgodnie z założeniami przyjętymi na każdym etapie procesu. Ten krok będzie wymagał kilku podstawowych umiejętności świadomego tworzenia: mówienia czystej prawdy oraz autentyczności w przedstawieniu projektu i otwartości na uzyskanie feedbacku bez strachu przed oceną siebie samego i innych.

Glowing semi transparent globe held in the palm of a hand

Na poprzednim warsztacie przede wszystkim uczyliśmy się jak przyjąć feedback, a nie brać tego za krytykę, przed którą musimy się bronić czy zasłaniać. Na tym etapie uczymy się, jak mądrość i informacje, które stamtąd uzyskaliśmy, wdrożyć w nasz projekt na odpowiednim etapie tworzenia. Jednocześnie będziemy przyglądać się potrzebnym zmianom wewnątrz nas - w naszej świadomości. Często raz dotknięty temat wraca na innym poziomie lub z innej perspektywy i trzeba pogłębić jego zrozumienie czy poszukać przyczyn wcześniej i głębiej.

Blindfolded business person walking a tightrope with a cityscape in the background

Podczas tego warsztatu zaangażujesz się w głęboką refleksję nad każdym etapem procesu tworzenia, rozumiejąc, jak Wszechświat zareagował na Twoje twórcze wysiłki. Ta perspektywa da Ci możliwość bycia świadkiem dynamicznej gry akcji i reakcji, kierując się zasadami nieodłącznie związanymi z 10 etapami. Obserwując, jak potoczyło się Twoje życie, zyskasz głęboki wgląd w podstawowe siły napędzające proces tworzenia, rzucając światło na zawiły związek pomiędzy przyczyną i skutkiem.

Couple standing on hill top looking at mountains in the distance

Twórcą swojego życia. Cokolwiek  robisz – czy to będą  projekty  dotyczące  związków,  rodziny, zdrowia, pracy czy biznesu – jest to proces twórczy, który podlega określonym zasadom. Zasada pierwsza brzmi: by coś stworzyć, trzeba zrozumieć sytuację, w której jesteśmy, potrzeby nasze oraz tych, którzy w niej uczestniczą i na tej podstawie stworzyć wizję. Określamy ją w wibracji i jakościach wcześniej poznanego archetypu Ojca.

Many overlapping photographs showing family members throughtout the decades

Na tym etapie wyruszysz w podróż pełną eksploracji i refleksji, zagłębiając się w swoje przeszłe doświadczenia w celu odkrycia wrodzonych mocnych stron i zidentyfikowania obszarów dalszego rozwoju. Wykorzystasz tę głęboką wiedzę jako podstawę do wprowadzenia znaczących zmian w swoim życiu. Poprowadzimy Cię w odkrywaniu cennych lekcji ukrytych w Twoich doświadczeniach, szczególnie tych najtrudniejszych i powtarzających się. Razem odkryjemy ich pochodzenie, umożliwiając przekształcenie bólu i żalu z nimi związanego w źródło zrozumienia i kreatywności. Zyskasz głęboki wgląd w podświadome wzorce zachowań, które ukształtowały Twoje działania i decyzje oraz w jaki sposób zmienić zablokowaną energię w twórczość.

Na tym warsztacie uczymy się tworzyć przestrzeń dorozwoju dla siebie, partnera i relacji. Tworzymy formę naszej relacji, czyli jak wizję wprowadzam w życie. Na pierwszym etapie kluczowym pytaniem było “co?”, tak tutaj odpowiadamy sobie na pytanie “jak?” “w jaki sposób?” “jakimi metodami?”. Wszystkie mechanizmy, nawet te świadome, z czasem stają się nieświadome, dlatego bardzo ważne jest, by nie powielać tego, co nie zadziałało i umieć je tworzyć inaczej. Niezmienione metody tworzą konflikt w naszej wewnętrznej rodzinie.

Blurred image of woman inthe background holding a glass ball in the foreground that focuses her image and inverts it

Integracja wewnątrz mnie. Zrozumienie do czego ja dążę, jaką relację chcę tworzyć i jakimi metodami. Aby móc kogoś zainspirować do tworzenia razem, potrzebujemy nabyć umiejętność współodczuwania tej osoby, by nauczyć się widzieć reakcję na to, co robimy i mówimy. Zanim to jednak nastąpi, potrzebujemy sami kochać i uwierzyć w to, co chcemy tworzyć, aby zadziałała komunikacja na poziomie serc.

Couple sitting on floor with their arms raised and hand drawn images of their dreams behind them

Będziesz odkrywać elementy, które będą wspierać rozwój twojego związku: inspirację, skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz autentyczne uznanie i docenienie potrzeb i aspiracji partnera. Wykorzystując te cechy, będziesz w stanie stworzyć głębsze poczucie połączenia i zrozumienia ze swoim partnerem, jednocześnie odblokowując własny potencjał wzrostu i spełnienia. Zdarza się, że w relacjach mierzymy się ze sprzecznymi sposobami myślenia, odgrywaniem ofiary, trudnościami w podejmowaniu decyzji lub chwiejnym zaangażowaniem. Podczas tych warsztatów identyfikujemy wyzwania i opracujemy nowe metody działania.

Woman in fiery red top and wild hair arm wrestling

Na tym etapie powinieneś mieć dobrze zdefiniowaną wizję i opis swojej relacji oraz jasny plan działania na rzecz jej realizacji. Wiesz już, co chcesz stworzyć, wiesz jak i z kim. Wyzwanie polega na tym, by relacji nie tworzyć na mitach czy wyobrażeniach, a na zrozumieniu możliwości i ograniczeń naszych i partnera w zmieniających się okolicznościach życia codziennego, umożliwiając realistyczną i efektywną współpracę. Przyjęcie swojego autentycznego „ja”, uznanie prawdziwej natury partnera to kluczowe elementy.

Young couple slicing vegetables in rustic kitchen

 Jest to pierwszy moment, w którym możemy zaobserwować rezultaty naszego tworzenia w nowych przekonań. Uczymy się z miłością patrzeć na codzienność i to, co już tworzymy świadomie, a gdzie jeszcze tworzą nasze stare mechanizmy. Co w naszej relacji już działa, a co nie i co jeszcze potrzebujemy zmienić. Nie zawsze podoba nam się to, co widzimy i zazwyczaj mamy różne metody na poradzenie sobie z tym. Ten etap tworzenia daje nam możliwość zrozumienia jak stworzyliśmy to, na co patrzymy i gdzie potrzebujemy wrócić (do którego etapu) by to zmienić.

Large circular mirror mounted on a dark wall with a reflection of happy couple

Zrozumienie tego, co tworzę z partnerem i jak to zadziałało w życiu codziennym. Na tym poziomie będziesz miał okazję zintegrować swoje doświadczenia ze swoim partnerem i zyskać całościowe zrozumienie swojej twórczości w rzeczywistości. Dzięki temu będziesz w stanie nawigować w swoim związku z większą przejrzystością i uważnością. Ważne jest, aby ocenić, jak twoje dzieło przejawiło się w rzeczywistości i rozeznać, co było, a co nie, skuteczne.

Three generations of women with young girl in focus on right, her mother partially out of focus in middle, and her mother blurred on the right

Na tym etapie rozszerzamy nasze zrozumienie tworzenia o doświadczenia naszych przodków i naszej historii karmicznej, by zrozumieć jak budować trwałą relację, nie powielając błędów z przeszłości. Uświadomisz sobie, jak wczoraj stworzyło dziś, a jak dziś tworzy jutro. Bazujemy na tym, co zadziałało w codzienności i na tej podstawie planujemy wspólną przyszłość, włączając w to również to, jaką mądrość wyciągnęliśmy z naszych poprzednich żyć i doświadczeń naszych przodków. Widząc, w jakich obszarach życia umiemy tworzyć razem, i na ile, to co stworzyliśmy, zaspokaja nasze potrzeby, planujemy wspólne budowanie przyszłości.

Couple hugging each other infront of a hilltop vista with a hand drawn house sketch where a house could be built

Na tym etapie jednoczymy wszystkie dotychczasowe elementy Twojej rozwiniętej świadomości w całą strukturę, i jak pomiędzy   poszczególnymi elementami (poglądami) tworzy się koherencja. Zdobywasz głębsze zrozumienie swojej świadomości i odkrywasz swoje prawdziwe, autentyczne ja. Jednoczymy przekonania, wartości i zachowania przekazane ci przez społeczeństwo, przodków lub z poprzednich wcieleń z twoim obecnym tworzeniem. Zbadasz podstawowe źródła tych wpływów oraz określisz podobieństwa i konflikty, jakie mają one z Twoimi osobistymi przekonaniami.

Woman's hands holding two broken mirror pieces which are reflecting two parts of her face at different angles

Na tym etapie będziesz pogłębiać zrozumienie całego Procesu Tworzenia - sprawdzając efekty swoich działań i identyfikując, w jakim stopniu prawdy są one zgodne z prawdą lub są kształtowane przez iluzje. Dowiesz się, jak rozpoznawać efekty wynikające z nieautentyczności, rozumieć, w jaki sposób się one manifestowały, i jak je zmienić. Dodatkowo będziesz obserwować reakcje innych, zwłaszcza swojego partnera, i uświadamiać sobie swoje reakcje na feedback.

Mom, dad, and two children sitting on the floor in a family room with the parents forming a roof ofver their children with their arms

Integrujemy tutaj zrozumienie całego procesu i poznanych jakości na każdym jego etapie. Uczymy się obserwować jak mądrość jednego etapu pomaga i jest niezbędna w zrozumieniu następnego. Podczas tego warsztatu zaobserwujesz swój dotychczasowy rozwój i rozwój twojej relacji. Otrzymasz pełen obraz tego jakim twórcą jesteś i całości procesu. Będziesz miał teraz szansę powrócić do dowolnego etapu, który wymaga dodatkowej eksploracji.

Top down view of dinner table with eight people's arms toasting with drinks over the table

Na tym etapie rozróżniasz już jak działają poszczególne etapy procesu tworzenia. Podczas tego warsztatu uczymy się zaufania do życia tymi wszystkimi wartościami, które jednoczyliśmy na poprzednich etapach, rozumiejąc, że możemy polegać na tym, co stworzyliśmy miłością. Uczymy się zaufania do siebie jako Twórcy. Lepiej rozumiesz teraz sens swojego bycia na Ziemi i z tej perspektywy możesz tworzyć swoje życie i relacje.